privacybeleid

PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING

Ruimte voor Compassie is een eenmanszaak en is als volgt te bereiken:

Post-/Vestigingsadres : Thorbeckelaan2
Postcode : 280 CA
Plaats : Gouda

KvK nr. :  55489206
Telefoonnummer : 06 42 72 84 79
e-mailadres : cynthia@ruimtevoorcompassie.nl

pastedGraphic.png

In deze privacyverklaring informeer ik je hoe Ruimte voor Compassie persoonsgegevens verwerkt en gebruikt.

Ruimte voor Compassie respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van de website.
Ik draag er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die jij mij verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van Ruimte voor Compassie.

PERSOONSGEGEVENS DIE RUIMTE VOOR COMPASSIE VERZAMELT

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die Ruimte voor Compassie verwerkt:

– Jouw voor- en achternaam;

– Jouw adresgegevens;

– Jouw telefoonnummer;

– Jouw e-mailadres;

– Jouw geboortedatum;

– overige persoonsgegevens die je actief verstrekt (bijvoorbeeld telefonisch, digitaal, in  correspondentie, nieuwsbrief, aanvraag telefoongesprek).

– Gegevens over jouw activiteiten op de website.

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE RUIMTE VOOR COMPASSIE VERWERKT

Ruimte voor Compassie verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens over bezoekers of klanten, tenzij deze actief door jou aan mij zijn verstrekt.

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG RUIMTE VOOR COMPASSIE PERSOONSGEGEVENS VERWERKT

Ik kan persoonsgegevens over je verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van Ruimte voor Compassie en/of omdat je deze zelf (bijvoorbeeld door het invullen van het online contactformulier) aan Ruimte voor Compassie verstrekt. 

De doelen van de gegevensverwerking met bijbehorende grondslagen zijn:

Doel  Grondslag 
1. Voor het afhandelen van jouw betaling; Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst
2. Voor het verzenden van een nieuwsbrief en/of reclame Omdat jij toestemming hiervoor hebt gegeven
3. Om contact met je te kunnen opnemen (telefonisch, schriftelijk, e-mail, Whatsapp), indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst
4. Om je te informeren over nieuwe vergelijkbare diensten of eventuele wijzigingen van diensten Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst
5. Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst
6 Om goederen en diensten bij je af te leveren; Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst
7. Ruimte voor Compassie verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor de belastingaangifte Voor het uitvoeren of naleven van een wettelijke verplichting

HOELANG JOUW GEGEVENS BEWAARD WORDEN

Ruimte voor Compassie bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Ik hanteer de volgende bewaartermijnen:

  • gedurende de looptijd van een opdracht en zoveel langer als noodzakelijk is;
  • in elk geval niet langer dan een jaar indien er geen opdracht/overeenkomst is gesloten. 
  • De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

GEGEVENS DELEN MET DERDEN/ANDEREN

Ruimte voor Compassie verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Ruimte voor Compassie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om je persoonsgegevens verwerkt door Ruimte voor Compassie in te zien, binnen de muren van de praktijk en alle verdere rechten die voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming die daarop betrekking hebben.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar cynthia@ruimtevoorcompassie.nl.
Cynthia Gorissen zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

INTREKKEN, BEZWAAR, GEGEVENSOVERDRAAGBAARHEID
Je hebt het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Ruimte voor Compassie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.


INDIENEN KLACHT
Ruimte voor Compassie wil je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, als je van mening bent dat Ruimte voor Compassie niet voldoet aan de privacyregelgeving als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

COOKIES

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website van Ruimte voor Compassie wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. 

Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. De cookies die Ruimte voor Compassie gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak.

Functionele en analytische cookies
Ruimte voor Compassie maakt op haar website enkel gebruik van functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Analytische cookies geven je inzicht geven in het gebruik van de website van Ruimte voor Compassie.
Bij het plaatsen van analytische cookies hoef ik van jou geen toestemming te vragen. Ik informeer je er wel over bij het bezoeken van mijn website.

BEVEILIGEN

Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem adequate en passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 

De website van Ruimte voor Compassie maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Verder maak ik nooit gebruik van een onbekende en/of open-toegankelijke WIFI.
Mijn Macbook is vergendeld met een sterk wachtwoord en mijn I-phone is zowel vergrendeld met een pincode als met een Touch-ID.
Ik werk mijn plugins en thema van mijn website regelmatig bij.  

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door Ruimte voor Compassie verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met mij op via cynthia@ruimtevoorcompassie.nl. 

– Deze privacy- en cookieverklaring is van 1 augustus 2019 en bijgewerkt op 9 maart 2020.